Stanovy klubu M1800Riders Česká republika

Cíl a účel klubu: Jsme skupina majitelů Suzuki M1800R a M109R včetně verze R2, jejíž kořeny začaly v roce 2009. Scházíme se, protože jsme super parta lidí, která se ráda směje, tráví spolu super čas, vyměňuje si zkušenosti a informace o našich báječných motorkách a vyrábí oblečení i upomínkové předměty. Poznává nové lidi, kteří to vidí podobně. Pořádáme každý rok několik srazů na různých místech České republiky a někdy jezdíme i do zahraničí (evropské srazy a spolupráce s M1800Riders Slovensko). Naše srazy jsou otevřené i pro ne-členy našeho klubu, a to za podmínky, že takový člověk nám nebude zkoušet kazit tu skvělou partu a atmosféru. Nemáš náladu? Zůstaň doma a nebo se připoj k nám. Rádi tě naladíme na naši vlnu.

1. Členství je založeno na vlastnictví motocyklu značky Suzuki M1800, všichni členové klubu se zavazují dodržovat pravidla daná těmito stanovami, jedná se především o respekt k ostatním členům klubu, Scény (MCs) a všem motorkářům a lidem obecně

2. Členská schůze – rozhoduje o činnosti klubu, přijímání nových členů a pozbytí členství, plánování společných akcí, setkání s dalšími kluby apod.
2.1. Členská schůze se koná vždy na srazu klubu a je ohlášena předem včetně jejího termínu a plánované agendy
2.2. Členská schůze je platná, jestliže se jí účastní nadpoloviční počet aktuálních členů klubu
2.3. Členové, kteří se schůze nezúčastnili, respektují rozhodnutí schválené proběhlou členskou schůzí
2.4. Za schválený se považuje bod odsouhlasený nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není dále ve stanovách určeno jinak
2.5. Čekatelé klubu mají právo se účastnit členské schůze, nemají však právo hlasovat nebo se účastnit debaty, nejsou-li k tomu vyzváni
2.6. V případě potřeby mohou být čekatelé vyzvání k opuštění schůze, a to na základě návrhu některého z členů
2.7. Jednání členské schůze je důvěrné a všichni členové a čekatelé jsou povinni zachovat mlčenlivost o projednávaných věcech

3. Klubové znaky – pravidla pro nošení a umístění značení „Uznaného značkového klubu“
3.1. Veškeré značení klubu bylo schváleno MCs (Scénou) a to včetně pravidel jejich umístění a používání a musí být dodržováno
3.2. Svolení nosit klubové znaky dává jednohlasným hlasováním platná členská schůze
3.3. Jednotné provedení zádové nášivky, dále jen Záda, kruh o maximálním průměru 25 cm. Jediný schválený vzor má ve správě Klub
3.4. Výrobu Zad, národní nášivky a jmenovky zajišťuje výhradně klub
3.5. V rámci Zad nesmí být použity přezdívky M1800Riders Česká republika
3.6. Přezdívky spolu s národní klubovou nášivkou jsou umístěny v horní polovině levé přední strany vesty – bez mezery mezi nášivkami
3.7. Není povoleno značení jakékoli klubové funkce
3.8. Má-li člen klubu více motocyklů, používá značení (vestu) jen při jízdě na Suzuki M1800

4. Pravidla členství
4.1. Čekatel osobně požádá na členské schůzi o členství v klubu
4.2. Jeden ze členů klubu se stane mentorem čekatele a to do doby získání plného členství
4.3. Podmínky přijetí nového člena

 1. Čekací doba 2 (dva) roky
 2. Účast na minimálně dvou národních srazech ročně
 3. Po dvanácti měsících a odjetých dvou národních srazech čekatel získává právo nosit přední klubový ovál s vlastní jmenovkou
 4. Po dvou letech a účasti na minimálně čtyřech srazech hlasují členové jednomyslně na platné schůzi o získání členství.
 5. Členství v Klubu je podmínkou práva použití Zad na motorkářské vestě.

4.4. Nečinnost člena – jestliže se člen aktivně neúčastní dění klubu po dobu dvou let, má se za to, že je to důvod k zrušení členství; průběžná komunikace je polehčující okolností a případné omluvení neúčasti je slušnost

 1. Člen je vyzván vedením klubu ke zdůvodnění své nečinnosti
 2. V případě, že se odmítne dále podílet na činnosti klubu, je mu odebráno členství
 3. Ukončení členství v tomto případě schvaluje jednohlasně platná členská schůze

4.5. Zrušení členství v klubu – hrubé porušení pravidel členství

 1. Zrušení členství a tím odebrání práva nosit klubové znaky z důvodu hrubého porušení pravidel členství, se provede na řádně zdůvodněnou žádost člena klubu a to po souhlasu všech zúčastněných členů o projednávání tohoto návrhu
 2. Člen, jehož členství je navrhováno zrušit, má právo se obhájit před ostatními členy klubu na členské schůzi, zúčastní-li se jí osobně.
 3. O žádosti zrušení členství tímto způsobem budou mailem informováni všichni členové klubu včetně vylučovaného, včetně stanovení termínu a místa projednání

4.6. Ostatní

 1. Členské příspěvky se nezavádějí, případná potřeba finančních prostředků na činnost klubu, výrobu nášivek, placení poplatků a podobně je na bázi dobrovolnosti členů klubu, případně vyhlašovaných sbírek za konkrétním účelem
 2. Vedení klubu je dvoučlenné, jména a kontakt budou uvedeny na webu klubu
 3. O jmenování a odvolání člena vedení klubu rozhoduje členská schůze a to souhlasem minimálně dvou třetin přítomných členů M1800Riders Česká republika
 4. Vedení klubu zajišťuje styk s jinými kluby, Scénou a ostatními institucemi, se kterými klub jedná. Provází směřování Klubu a to, co Klub představuje, má za něj navenek osobní zodpovědnost a garantuje, že bude dohodnutý směr zachováván
 5. Vedení klubu a členská schůze jsou povinni projednat veškeré připomínky a podněty členů klubu na činnost členů a klubu
 6. Členové klubu projevují respekt k sobě navzájem i ostatním motorkářům a lidem. Jakékoliv napadání ostatních členů klubu, porušení pravidel slušnosti, nebo trestního práva, je důvodem k zahájení procesu ukončení členství podle článku 4.5 těchto stanov
 7. Pokud člen klubu požádá vedení, nebo členskou schůzi o pomoc, schůze návrh projedná a podle možností pomůže. Ve Frymburku, dne 28. září 2019

Zapsal: Martin Javorník „Javor“, edit Matoosh (Pres.)